Uzturēšanās atļauja

Nepieciešamie dokumenti, lai iegūtu uzturēšanās atļauju Latvijā

Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā kā persona, kura Latvijas Republikā ir iegādājusies un kurai pieder viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums, kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 euro, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

 • Jums nav un nekad nav bijuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi
 • Kopējās nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā
 • Nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kura Latvijas Republikā ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikas nodokļu jomā reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju
 • Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000 euro. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamo īpašumu vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par 250 000 euro
 • Pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā piecus procentus no nekustamā īpašuma vērtības
 • Nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
 • Fotogrāfija
 • Dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu
 • Dokuments, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā
 • Dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā
 • Dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu
 • Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma tirgus vērtības atbilstību Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktā norādītajai vērtībai, ja iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība neatbilst Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punkta „d” apakšpunktā noteiktajai
 • Maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

Valsts nodeva par pagaidu uzturēšanās atļaujas Latvijā izskatīšanu:

 • 30 dienas – 100 Eur
 • 10 darba dienas – 242 Eur
 • 5 darba dienas – 313 Eur

Saņemot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, jāveic iemaksa valsts budžetā piecus procentus no nekustamā īpašuma vērtības (rekvizīti tiks norādīti lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu).

Dokumentu autentiskuma pārbaude:

 • Dokumentu pārbaude NAV nepieciešama, ja tie ir izsniegti sekojošās valstīs: Baltkrievija, Igaunija, Lietuva, Kirgizstāna, Krievija, Moldova, Polija, Ukraina un Uzbekistāna.
 • Dokumentus, kas izdoti valstī, kura ir Hāgas Konvencijas dalībniece, apstiprina Apostils.
 • Dokumenti, ko sertificējis Apostils neprasa papildu sertifikāciju Latvijā.

Dokumentus, kas izsniegti valstī, kura nav Hāgas konvencijas dalībniece, nepieciešams legalizēt:

 • Vēstniecībā vai konsulātā Latvijā
 • Diplomātiskajā pārstāvniecībā vai ārvalsts konsulātā Latvijā, pēc tam Konsulārajā departamentā Latvijas Ārlietu Ministrijā

Pagaidu uzturēšanās atļaujas Latvijā noformēšana prasa precīzu visu dokumentu noformēšanu, sniedzot visus nepieciešamos pielikumus un ievērojot termiņus.

Pagaidu uzturēšanās atļauja Latvijā tiek izsniegta uz 5 gadiem, bet tā ir jāpagarina katru gadu

30 dienas pirms gada termiņa beigām nepieciešams atbraukt uz Latviju un iesniegt sekojošus dokumentus:

 • Jauna veselības apdrošināšanas polise uz gadu
 • Izziņu par nomaksātu nekustamā īpašuma nodokli
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevu samaksu
 • Dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

Iegādājoties nekustamo īpašumu sadarbībā ar mūsu aģentūru, Jūs ne tikai iegūsiet augstas kvalitātes un efektivitātes servisu, izvēloties un noformējot nekustamo īpašumu, bet arī pilnīgu atvieglojumu no rūpēm un bažām reģistrējot uzturēšanās atļauju Latvijā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo tēmu, jautājiet mūsu speciālistiem.